zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

ZACHRAŇTE HISTORICKÉ PANORAMA OLOMOUCE !

Unikátní panorama historického jádra Olomouce, které se kontinuálně vyvíjelo po celé tisíciletí, je vážně ohroženo. Investor Office Park Šantovka hodlá v těsné blízkosti městské památkové rezervace postavit třiadvacetipodlažní obytnou výškovou budovu Šantovka Tower. Vedení města, odbor památkové péče olomouckého magistrátu ani krajský úřad nemají zájem zabezpečit ochranu olomouckých historických hodnot celostátního a celosvětového významu. Investor tak už má v ruce téměř všechna vyjádření pro získání územního rozhodnutí.

Plánovaná Šantovka Tower:

  • má být umístěna na jižním okraji centra pouhých 890 m od budovy radnice
  • svou výškou 78 metrů by se vyrovnala věži olomoucké radnice a převýšila by všechny olomoucké kostely s výjimkou hlavní věže katedrály sv. Václava
  • měla by nesrovnatelně masivnější objem než věže historické Olomouce, kontrastní tvar a konfliktní skleněnou fasádu
  • byla by viditelná ze samého centra města – rozhraní Horního a Dolního náměstí, čímž by narušila genia loci olomoucké perly na seznamu UNESCO – sloupu Nejsvětější Trojice
  • dominovala by průhledům městskými třídami na obvodu historického jádra

 

Cenné stavební památky a umělecké poklady minulosti spolu s výjimečně zachovalým historickým jádrem a jedinečným panoramatem druhé nejvýznamnější městské památkové rezervace v České republice vyžadují naši nejvyšší  úctu, pokoru a odpovědnost.

Dokážete si představit, že v Heidelbergu, Oxfordu nebo Florencii postaví vedle památek věžák?

petice    fb

PETICI ZA ZÁCHRANU HISTORICKÉHO PANORAMATU OLOMOUCE MŮŽE
PODEPSAT KTERÝKOLI OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY

x x x

 

 nedejse

Dokument Olomoucký totem na ČT2

O pětiletém boji za ochranu historické Olomouce a za dobrou veřejnou správu


 

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. 

Primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a senátor za Olomoucký kraj 


 

Ing. Pavel Brtník 

obyvatel Šantovy ulice


 

 

Ing. arch. Adam Gebrian, M. Arch.

kritik a propagátor architektury
držitel ocenění Architekt roku 2015
- celý pořad naleznete zde https://www.stream.cz/gebrianvs/808050-gebrian-vs-olomouc


 

x

Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

„Mimořádnou atmosféru historické Olomouce dnes oceňují spíš hosté z dáli, než místní mocní. Jestli zůstane hanácká metropole cenným pokladem plným života, záleží ovšem na nás. Ublížili jsme jí už vystěhováním obchodů za město, takže pokud nejsou v centru studenti, potkávají se v něm turisté s turisty a do očí jim padnou plakáty s nápisem: Prostory k pronájmu. Nechápu nutnost budovat spousty bytů, když děti nemáme a běžence tu nechceme. Budováním výrazných dominant můžeme navíc historické centrum odsunout kamsi do stínu na okraj a udělat z něho mrtvý skanzen. Město musí růst, ale budou-li jeho stavitelé mít dost pokory a úcty k dílům předchůdců podobně jako barokní umělci citlivě doplňující gotický chrám sv. Mořice, jejich dílo přetrvá věky. Bude-li pyšné jako zásahy komunistického budovatelství, další generace je smete. Chci věřit, že Hanáci si zachovali zdravý selský rozum a najdou vhodné způsoby budování své metropole bez mrakodrapů, které k historickému městu nepatří.“


 

Doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

historik architektury

Ústav teorie architektury, Fakulta architektury VUT v Brně


 

 x 

Ing. Marian Jurečka

ministr zemědělství a poslanec Parlamentu ČR                                                                            "Nepodporuji výstavbu výškové budovy Šantovka Tower v blízkosti městské památkové rezervace. Nemám zájem na ničení olomouckého panoramatu a ani nechci podporovat odsun lidí z centra. Ochrana historické podoby města Olomouce znamená rozhodně víc než zájem jednoho investora této stavby."


 

x

Doc. Mgr. Miroslav Krobot

divadelní a filmový režisér

Během natáčení filmu Kvarteto, který se celý odehrává v Olomouci, jsem si uvědomil, jak zásadně  vychází duch města z  jeho přirozeného historického vývoje. Jsem přesvědčen, že  současné úvahy o architektonické podobě Olomouce by měly tuto skutečnost respektovat a rozvíjet ji. Dobrá architektura by měla z daného prostředí vycházet, rozvíjet je a zušlechťovat a ne je přebíjet."


 

Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

Katedra politologie a evropských studií


 

x

Prof. Ing. Arch. Miroslav Masák, dr. h. c.

architekt, vysokoškolský profesor

držitel Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury a Pocty České komory architektů

"U každé vznikající stavby se ptáme, jaké klady jsou její budoucí přítomností nabízeny, jestli jsou zvažované funkce nezbytné, jestli je není možné uspokojit jinde a jinak, jakou novou energii by budova do místa stavby vnesla? Jak se nový záměr vyrovnává s oprávněným požadavkem souladu prostředí, může to být i působivý kontrast, když soulad není poškozen, ale posílen. Myslím, že projekt komerčně úspěšné globální firmy Benoy uspokojivé odpovědi nenabízí. Navržený objekt má – možná bezděčnou – ctižádost stát se dominantou v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Čím by k charakteru města a místa přispěl? Neobvyklostí architektury plně proskleného domu? Obytného skleníku? Pro investora rezervujte byt na jižní straně! Mimořádnými výhodami bydlení ve věžáku? Které to jsou? Obohacením siluety historického města? Vážně? Nemyslím si, že jde o zlomyslný záměr projektantů a investora, že by mělo jít o záměrné parazitování na citlivě vytvářeném obrazu měst, jde jen o odbytou práci."

 - celý článek naleznete zde http://www.krasnaolomouc.cz/2014/09/13/santovka-tower-usiluje-o-dalsi-vyjimku/


 

 

x

PhDr. Matěj Stropnický

zastupitel hlavního města Prahy

"Nemám rád parazitní stavby. Jaké to jsou? Ty, které berou městu jeho charakter, aniž mu cokoli dávají. Svou výškou, objemem a nudnou, jen na zisk orientovanou architekturou ničí vnímání celku města, samy jsou ale tak vysoké právě proto, že na tento celek výhled mít chtějí. Právě takovou stavbou má být i Šantovka Tower. Stálo mi za cestu už před pár lety přijet z Prahy podpořit veřejně na náměstí úsilí těch, kteří si v Olomouci nechtějí nechat charakteristickou tvář svého města vzít, protože by tím přišli o tvář svého domova. Jsem rád, že ve svém úsilí trvají a rád podporuji i petici, která tuto pyšnou stavbu konečně zkrotí. Při mnoha debatách s investory jsem je vždycky za uplynulé dva roky na závěr našeho setkání, kdy žádali o podporu nějaké výstavby, požádal naopak já, aby si položili jednoduchou otázku: Co tato stavba přinese ne mně osobně, investorovi, ale městu a lidem, kteří v něm žijí. Až si na tuto otázku budou umět investoři odpovědět ve shodě s obyvateli města, nebude proti stavbám důvod sepisovat petice." 

Marta Ševčíková

Olomoučanka


 

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

historik umění

Vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc


 

Prof. PhDr. Pavel Zatloukal

historik umění

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě


 

 l  další osobnosti podporující iniciativu za zachování historického panoramatu Olomouce naleznete zde http://www.krasnaolomouc.cz/blogy/osobnosti-podporujici-iniciativu/

 


hlavní sdělení z naší TISKOVÉ KONFERENCE zní:'nejdůležitějším úkolem zastupitelstva je nyní zalepit nebezpečnou díru v územním plánu-to znamená schválit na zasedání 4.června 2018 připravenou změnu územního plánu, která v lokalitě Šantovka znovu nastaví výškový limit nové zástavby platný jinak pro celé území Olomouce' „Nad původním záměrem ŠTW situovaném na konci Šantovy ulice se zavírá voda. Hlavním důvodem jsou nakonec nedostatečné odstupy od bytových domů v Šantově ulici a od nové rezidenční čtvrti v bývalých Sochorových kasárnách. Tam developer respektuje výškové limity a tak ve schvalovacím procesu neměl potíže,“ vysvětluje Martina Mertová ze spolku Za krásnou Olomouc.Investor ŠTW, Office Park Šantovka s.r.o., se však svého projektu nevzdává a mírně ho přesouvá do nové polohy u Wittgensteinovy ulice. Vlastní budova ŠTW se přitom svou výškou 78,6 metrů, půdorysem ani hmotově zásadně nezměnila a nadále zůstává v ochranném pásmu městské památkové rezervace se všemi nepříznivými dopady na historické panorama Olomouce. Investor již podal žádost o územní řízení a poté, co doloží všechny podklady, může vlastní řízení proběhnout již poměrně rychle. Za této situace je nyní klíčové bezodkladné schválení Změny č. II Územního plánu Olomouc, která by v lokalitě Šantovka obnovila soudně zrušenou maximální výšku nové zástavby 23 metrů. Tím by konečně narovnala současný, již déle než dva roky trvající nepřijatelný stav, kdy je možné v blízkosti historického jádra postavit budovu libovolné výšky. Všechny námitky investora ŠTW byly řádně posouzeny a dle zákona vypořádány a změna je připravena k projednání na červnovém zasedání zastupitelstva. „Šantovka Tower je jednoznačně v rozporu s veřejným zájmem,“ uvádí architekt David Helcel z Iniciativy Občané proti Šantovka Tower a cituje přímo z textové části předkládané změny: "Záměr výškového objektu Šantovka Tower je z hlediska jeho jednoznačně negativního vlivu na urbanistickou kompozici, poškození panoramatu a charakteristického obrazu města Olomouce neakceptovatelný. ” A dále: “Obraz města Olomouce je v jeho v současné podobě obecně vnímán vysoce pozitivně. Jeho ochrana je tedy jednoznačně ve veřejném zájmu a plně v souladu s cíli územního plánování i koncepcí Územního plánu Olomouc.” Olomouc je hned po Praze druhou nejvýznamnější městskou památkovou rezervací v České republice. Na důkaz toho, jak snadno lze harmonii historického centra narušit, je v textu změny územního plánu uveden příklad realizované výškové budovy na třídě Kosmonautů: “Budova MVŠO tvoří subtilním věžím jádra města konkurenci – je zkrátka příliš mohutná a vysoká a příliš blízko. Z hlediska urbanistické kompozice a vlivu na panorama města tedy považujeme realizaci výškového objektu MVŠO za chybu.”Podobnou chybu už nesmíme opakovat, soukromé zájmy developerů nesmí převažovat nad veřejným zájmem Olomouce, jejích obyvatel a návštěvníků. Tyto závěry jsou samozřejmé, zákon o obcích hovoří jasně: "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem."Přesto není v tuto chvíli jisté, že nezbytná nadpoloviční většina zastupitelů předloženou změnu územního plánu schválí. "Situace je vážná, proto jednáme s olomouckými zastupiteli a krajskými politiky, oslovujeme významné osobnosti a aktivizujeme širokou veřejnost. Vzpomeňte si na demonstraci v roce 2013, kdy se u radnice sešlo přes 400 občanů,“ připomíná profesor dějin umění Rostislav Švácha. ... více
Památková rada po rozpravě konstatuje (ve shodě se svým předchozím stanoviskem ze dne 3. července 2013), že z důvodu ochrany historických dominant města (panorama) je výstavba další výškové budovy v blízkosti MPR Olomouc naprosto neslučitelná s jejím památkovým statusem a vysokou kulturní hodnotou.Památková rada vyzývá Statutární město Olomouc k urychlenému přijetí příslušné změny územního plánu města Olomouce s přiměřenou výškovou regulací a také orgány památkové péče k naplňování svých pravomocí k ochraně hodnot MPR Olomouc. Členové rady konstatují, že realizace Šantovka Tower spojená se závažným poškozením siluety druhé nejcennější památkové rezervace v České republice se může stát mezinárodní ostudou české památkové péče i města Olomouce. Znamenala by také prolomení určité zdůvodněné bariéry a stala se precedentem pro „manhatanizaci“ města, které je při své terénní konfiguraci mimořádně citlivé na výšku staveb.Památková rada plně podporuje Národní památkový ústav v postoji, který dlouhodobě a aktivně zaujímá k záměru výstavby Šantovka Tower.     ... více
Naši petici právě podpořil čerstvě zvolený olomoucký senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph. D., primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. O hlubokém vztahu k Olomouci a jejímu panoramatu a poznatcích ze svých zahraničních cest vypráví zde. ... více
  Mrakáče se blíží a Šantovka Tower, ta už je moc blízko. Za dnešního fungování památkové péče si v Olomouci každý postaví mrakodrap, kde se mu zlíbí. Připojte se také a obohaťte městskou památkovou rezervaci svým mrakáčem, klidně přímo na Horním náměstí!Přijďte podpořit Iniciativu proti Šantovka Tower a petici za záchranu panoramatu Olomouce.> Sobota 12. 11. 2016> 10:00-13:00 hodin Horní náměstí před orlojem u modelu města ... více
aktuálně k štw - kauza běží po čtyřech liniích:° stavební uzávěra: rada města čeká na metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, termín nelze určit° změna územního plánu: Ministerstvo kultury dodalo dostatečně zdůvodněné stanovisko, v listopadu proběhne veřejné projednání a začátkem příštího roku by mělo rozhodnout zastupitelstvo° souhlasné stanovisko magistrátních památkářů: krajský úřad po pokynu Ministerstva kultury zahájil přezkum, zdali bylo vydáno v souladu se zákonem, termín do měsíce° odstupové vzdáleností: krajský úřad vyhověl odvolání investora proti zamítnutí výjimky a vrátil věc zpět olomouckému stavebnímu úřadu ... více
přátelé, děkujeme za vaši přízeň°petice se rozjela velice slušně°za necelý týden už máme 1200 podpisů připojuji praktické info:°pokud máte problém s elektronickým podepsáním petice, můžete si vytisknout podpisový arch /odkaz je na stránce petice v poli se jmény-viz obrázek níže/ + podepsat + naskenovat + mailovat na krasnaolomouc@gmail.com /popř. poslat poštou na David Helcel Dolní náměstí 30 Olomouc 77900/ °petiční archy pro osobní podpisy najdete na vrátnici v budově Univerzity Palackého na Univerzitní 3 v Olomouci /konvikt/   ... více
- Rada města Olomouce v čele s primátorem Antonínem Staňkem /ČSSD/ neustále oddaluje vydání dočasné stavební uzávěry v lokalitě Šantovka – důvodem mají být trvající obavy z vymáhání zmařené investice investorem - Nejvyšší správní soud však toto očekávání investora jednoznačně odmítl ... více