zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

OLOMOUC

BAROKNÍ PERLA MORAVY

Městská památková rezervace - nejstarší částí městského organismu Olomouce, byla až do poslední dekády 19. století uzavřena hradbami a přístupná jen městskými branami. Její urbanistické uspořádání a architektura odráží historický význam Olomouce, která byla až do  třicetileté války královským, sídelním městem a hlavní, největší metropolí na území Moravy. Monumentální architektura kostelů, chrámů, církevních i světských rezidenčních paláců, starých univerzitních budov a radnice spolu s okázalou architekturou měšťanských domů na hlavních náměstích a ulicích dodává historickému jádru Olomouce charakter velkého a významného metropolitního centra.

K osobité podobě městské památkové rezervace přispívá také její historická vojensko-strategická funkce a okolnost, že byla v polovině 18. století přebudována na pevnost a že byla až do nedávné doby sídlem velkých vojenských posádek. V závislosti na pevnostní strategii obtékaly v minulosti území městské památkové rezervace ze všech stran přírodní i uměle vytvořené vodní toky. Po zrušení pevnosti v osmdesátých letech 19. století byly prostory kolem hradeb přeměněny v městské parky a tento přírodní prstenec dnes tvoří přirozenou hranici a přechodový článek mezi historickým jádrem a novými částmi města.

  • Olomouc je druhou největší a nejvýznamnější památkovou rezervací v České republice s téměř 250 stavebními kulturními památkami a 25 národními národními kulturními památkami
  • z těch nejznámějších - soubor šesti barokních kašen, Mariánský sloup, olomoucký hrad s katedrálou svatého Václava a Zdíkovým /Přemyslovským/ palácem, kostel svatého Mořice, kostel svaté Kateřiny, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Ditrichštejnský a Edelmannův palác
  • nejvýznamnější olomoucká památka – unikátní sloup Nejsvětější Trojice - je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO
  • městská památková rezervace byla vyhlášena již v 50. letech 20. století, v roce 1971 byla zaregistrována v zákoně a znovu potvrzena  výnosem ministerstva kultury v prosinci 1987
  • předmětem ochrany v MPR je nejen historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová struktura, ale i hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech
  • ochranné pásmo městské památkové rezervace bylo vymezeno v červenci 1987 pro zvýšenou ochranu širšího okolí MPR zvláště před nevhodnou stavebně technickou činnosti, která by mohla nepříznivě ovlivnit celkový výraz a charakter MPR

foto ©karel krečman
sloup Nejsvětější Trojice

Dolní náměstí

radnice

ostel sv. Michala

dóm sv. Václava