zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

23 nadzemních a 1 podzemní podlaží – 91 bytů + 127 míst v parkingu – max. 300 obyvatel půdorysné rozměry: podnož 55 x 29 m + věž 30 x 18 m celková výška 75 m + 3 m architektonické prvky fasády monolitická železobetonová konstrukce s hliníkovou prosklenou fasádou    situace © ing. pavel brtník   vztah Šantovka Tower ke stávajícím domům v Šantově ulici © ing. pavel brtník  z vizualizací zveřejněných investorem není vůbec patrný dopad věžáku na panorama a historické jádro Olomouce zdroj vizualizace: olomoucký deník http://olomoucky.denik.cz/galerie/santovka-tower-a-panorama-olomouce.html?mm=4466344&photo=18 http://olomoucky.denik.cz/galerie/santovka-tower-a-panorama-olomouce.html?mm=4466345&photo=19 http://olomoucky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=santovka-vez-tower-11121   ŠANTOVKA TOWER CHRONOLOGICKY srpen 2008 – Rada města Olomouce vyjadřuje podporu záměr investora, Office Park Šantovka, s.r.o. Praha, na revitalizaci areálu bývalých závodů Milo s 18 podlažním výškovým bytovým domem - podmínkou je řešení na nejvyšší úrovni soudobé architektury v evropském i světovém měřítku 2010 – 2012 – zpracovatel nového územního plánu Olomouce se pokouší prosadit nový věžák do návrhu – po rozhodnutí Ministerstva kultury však od toho musí město ustoupit květen 2012 – spolek Za krásnou Olomouc předává primátorovi Olomouce Martinu Novotnému /ODS/ petici Proti výškovým stavbám v Olomouci s více než 900 podpisy – primátor v reakci přislíbil zajištění souladu budoucích správních řízení s legislativou prosinec 2012 – investor poprvé veřejně představuje projekt Šantovka Tower londýnského architektonického ateliéru Benoy v současné podobě - 23 nadzemních podlaží s 91 byty, výška 78 metrů, kontrastní tvar a prosklená fasáda únor 2013 - odmítavý otevřený dopis skupiny olomouckých architektů /Klub architektů Olomoucka/ primátorovi – ten reaguje m.j. prohlášením  " . . . pokud by se mělo ukázat, že by budova Šantovka Tower měla být vidět zevnitř městské památkové rezervace, například z náměstí, bylo by to naprosto nepřijatelné" – viditelnost  z náměstí dokládají obrázky níže a video Dolní náměsti dnes . . . a se zákresem Šantovka Tower     únor 2013 - žádost téměř 700 občanů Olomouce o projednání Šantovka Tower zastupitelstvem je primátorem odmítnuta s tím, že město Olomouc zaujme stanovisko na prvořadou ochranu  veřejných, zákonem chráněných hodnot až po zahájení územního řízení  březen 2013 – na oddělení památkové péče stavebního odboru olomouckého magistrátu je podána společná žádost investora, Office Park Šantovka, s.r.o. Praha a statutárního města Olomouce o  stanovisko pro novostavbu Šantovka Tower –  samospráva města je při řízení pasívní, nehájí jeho objektivní průběh, umožňuje investorovi zpochybnit materiály vlastního odboru koncepce a rozvoje, nerozporuje zjevná procesní pochybení  říjen 2013 - oddělení památkové péče stavebního odboru olomouckého magistrátu vydává i přes zásadní nesouhlas Národního památkového ústavu jako odborného orgánu památkové péče první kladné stanovisko k záměru výstavby Šantovka Tower  říjen 2013 - vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu odmítá projekt Šantovka Tower  říjen 2013 – demonstrace spolku Za krásnou Olomouc, Klubu architektů Olomoucka a nově založené iniciativy Občané proti Šantovka Tower pod heslem "siluetě zdar - mrakodrapu zmar" se v Olomouci před katedrálou sv. Václava a na Horním náměstí u radnice účastní několik set občanů Olomouce   říjen 2013 – Olomoucká výzva iniciativy Občané proti Šantovka Tower odmítající stavbu mrakodrapu získává více než 2300 podpisů – je adresována investorovi a olomouckému zastupitelstvu – primátor upozorňuje na možný problém ušlého zisku investora a chce s ním navázat osobní jednání – o těchto jednáních jsme se dodnes nic bližšího nedozvěděli leden 2014 – odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje na podnět Národního památkového ústavu ruší první kladné stanovisko magistrátní památkové péče k Šantovka Tower a označuje je za nezákonné květen 2014 - investor opět spolu se statutárním městem Olomouc podává druhou žádost o stanovisko na oddělení památkové péče olomouckého magistrátu – situace se opakuje přesně jako u první žádosti květen 2014 – investor podává na stavební odbor olomouckého magistrátu žádost o vydání územního rozhodnutí – úřad pro neúplnost podkladů zahájené územní řízení vzápětí přerušuje září 2014 – oddělení památkové péče stavebního odboru olomouckého magistrátu vydává i přes opětovný zásadní nesouhlas Národního památkového ústavu druhé kladné stanovisko k záměru výstavby Šantovka Tower září 2014 - Zastupitelstvo města Olomouce schvaluje nový územní plán, který na podnět Ministerstva kultury zakazuje jakékoli výškové dominanty na celém území  města - historie Šantovka Tower však bohužel pokračuje dále soudní cestou http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan únor 2015 - odbor kultury a památkové péče krajského úřadu ruší druhé kladné stanovisko magistrátní památkové péče k Šantovka Tower a opět je označuje za nezákonné únor 2015 - Krajský soud v Ostravě na žádost investora ruší k 1.1. 2016 část olomouckého územního plánu omezující výškovou hladinu nové zástavby na stavebním pozemku Šantovka Tower - regulace v územním plánu není podle výroku soudu dostatečně a správně odůvodněna březen 2015 - Magistrát města Olomouce zahajuje pořízení změny územního plánu Olomouce s cílem znovu nastavit výškové limity v lokalitě Šantovka – návrh počítá jen s  lokální dominantou maximální výšky 40 metrů a navíc odborně dokládá, že ŠTW by měla negativní vliv na historicko-umělecké hodnoty Olomouce, zvláště na urbanistickou kompozici, panorama a charakteristický obraz města http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/zmena-2-up září 2015 – statutární město Olomouc podává kasační stížnost, ve které požaduje posunutí termínu na opravu územního plánu - Nejvyšší správní soud žádost zamítá s tím, že město může řešit situaci dočasnou stavební uzávěrou a dále uvádí, že ". . . nelze hovořit o tom, že by mohlo investorovi vzniknout legitimní očekávání stran bezproblémové budoucí realizace jeho záměru", což je zásadní pro případné soudní řízení o zmařené investici ŠTW listopad 2015 - Rada města Olomouce zahajuje práce na vydání stavební uzávěry prosinec 2015 - Mgr. Vlasta Kauerová, která vydala pro Šantovka Tower opakovaně nezákonná kladná stanoviska, je potvrzena výběrovou komisí s převahou náměstků primátora bez jediného odborníka na památkovou péči ve funkci vedoucí magistrátních památkářů duben 2016 - stavební odbor olomouckého magistrátu zamítá žádost investora o výjimku z odstupových vzdáleností od sousedních staveb a trvá na odstupu rovném výšce stavby Šantovka Tower – investor se odvolává ke krajskému úřadu duben 2016 - reorganizace na krajském úřadě likviduje odbor kultury, který dvakrát zrušil nezákonné stanovisko magistrátních památkářů - kompetence odvolacího orgánu památkové péče se přesouvají na odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu a památkové péče červen 2016  - odbor památkové péče olomouckého magistrátu vydává potřetí a tentokrát navíc bez nového vyjádření Národního památkového ústavu kladné stanovisko k záměru výstavby Šantovka Tower - Národní památkový ústav opět  podává podnět k přezkumu na krajský úřad srpen 2016 - spolky Za krásnou Olomouc a Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR podávají podnět Památkové inspekci Ministerstva kultury ke kontrole dodržování památkového zákona na Krajském úřadě Olomouckého kraje a Magistrátu statutárního města Olomouce při posuzování záměru stavby Šantovka Tower srpen / září 2016 – současná situace- Rada města Olomouce v čele s  primátorem Antonínem Staňkem /ČSSD/ neustále oddaluje vydání dočasné stavební uzávěry v lokalitě Šantovka – důvodem mají být trvající obavy z vymáhání zmařené investice investorem - Nejvyšší správní soud však toto očekávání investora jednoznačně odmítl- reorganizovaný krajský úřad prozatím odkládá zahájení přezkumu třetího kladného stanoviska magistrátní památkové péče – jako důvod uvádí zpochybnění existence ochranného pásma městské památkové rezervace investorem- návrh změny územního plánu pro obnovení výškové regulace v lokalitě Šantovka momentálně čeká na dotčené orgány, především Ministerstvo kultury – po vypořádání jejich připomínek bude následovat náročné veřejné projednání– odbor strategického rozvoje krajského úřadu vyhovuje odvolání investora proti       zamítnutí výjimky z odstupových vzdáleností od sousedních staveb a vrací věc stavebnímu odboru magistrátu k novému projednání  všechny uvedené skutečnosti nahrávají investorovi, který má v ruce již téměř všechny souhlasy k obnovení přerušeného územního řízení – přesto ještě není pozdě! ... více
1. V OCHRANNÉM PÁSMU MPR Šantovka Tower se na rozdíl od dvou předchozích výškových staveb (RCO a BEA Centrum) nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Lokalita zvolená pro plánovanou novostavbu tak požívá zvýšené ochrany podle zákona o památkové péči. 2. MOC VELKÁ Budova ŠTW by byla svou výškou 78 m druhou nejvyšší stavbou po hlavní věži dómského chrámu, vyšší než radniční věž. 3. MOC BLÍZKO Výškový dům je navržen tak blízko olomouckého centra, že by byl vnímán jako přímá konkurence historických dominant.   4. NOVÁ DOMINANTA Šantovka Tower by se stala novou hlavní dominantou olomouckého centra. Dominantní vizuální roli v panoramatu města posiluje její silně kontrastní tvar, který by přitahoval nezaslouženou pozornost. 5. ZNIČENÝ OBRAZ Šantovka Tower by necitlivě poškodila dosud nenarušený charakter historického prostředí památkové rezervace. Byla by dokonce viditelná i z Dolního náměstí. Výšková budova by dominovala městským třídám, které vedou kolem historického jádra, nebo k němu smeřují. 6. POŠKOZENÁ SILUETA Šantovka Tower by poškodila dálkové pohledy na historické panorama Olomouce, především z tzv. jižního klínu. 7. VYLÁMANÉ ZUBY Liniová výstavba výškových dominant s velkými rozestupy /Šantovka Tower, BEA Centrum, RCO/ se v prostorovém vnímání města jeví chaoticky a nekoncepčně. 8. KARIKATURA ROZVOJE Šantovka Tower Olomouci prosperitu nezajistí. Naopak výjimečně zachovalé kulturně-historické dědictví a turistický ruchu jsou silným zdrojem budoucího rozvoje.   9. PRIVATIZACE PANORAMATU Soukromý bytový dům by byl veřejnosti nepřístupný, je navržen pro 91 bytů se třemi stovkami obyvatel. Investor bude prodávat i exkluzivní výhled na olomoucké panorama a přitom ostatním hodlá tento prožitek pokazit.   Špatně fungující magistrátní a krajská státní správa, především památková péče v čele s odborem památkové péče magistrátu, který opakovaně nerespektuje odborný názor Národního památkového ústavu a zároveň sám návrh výškové budovy řádně a objektivně neposoudí, ° dlouhodobá neochota politického vedení města ochránit svěřené nenahraditelné kulturně historické hodnoty Olomouce, ° vědomí naší ohromné odpovědnosti ° vedly ke zformování široké iniciativy ZACHRAŇTE HISTORICKÉ PANORAMA OLOMOUCE!       SROVNÁVACÍ POHLEDY současný stav zákres Šantovka Tower a budoucí zástavby dle územního plánu   pohled z věže kostela sv. Mořice - Šantovka Tower by se dostala do nežádoucí pohledové konfrontace s kostelem sv. Michala a věží radnice   pohled přes Dolní náměstí - zřetelně viditelná Šantovka Tower by ovlivnila silně negativně historický genius loci Horního a Dolního náměstí   pohled od Moravy z jihu - svou pozicí mezi kostelem sv. Michala a dómem sv. Václava by Šantovka Tower znehodnotila jeden z nejcennějších pohledů na historické jádro Olomouce   pohled z věže Kláštera Hradisko - Šantovka Tower by se dostala do bezprostředního pohledového kontaktu s hlavní věží dómu sv. Václava a významným způsobem by znejasnila jeho charakteristickou konturu - tento vliv by byl natolik negativní, že jej lze považovat za zcela nepřípustný HODNOCENÍ ZÁMĚRU ŠANTOVKA TOWER A OBJEKTU MVŠO /tzv. BEA Centrum, dokončeno 2013/ v návrhu změny územního plánu pořizované olomouckým magistrátem pro obnovení výškové regulace v lokalitě Šantovka /autoři – ing. arch. David Mareš + ing. Eduard Žaluda, srpen 2015/ - návrh momentálně čeká na dotčené orgány, především Ministerstvo kultury, poté bude následovat veřejné projednání   objekt Šantovka Tower by byl natolik objemný (mohutný) a současně by stál v takové vzdálenosti od historických výškových dominant, že by s nimi byl ve zcela nesourodém, protikladném nebo dokonce konkurenčním vztahu záměr výškového objektu Šantovka Tower je z hlediska jeho jednoznačně negativního vlivu na urbanistickou kompozici, poškození panoramatu a charakteristického obrazu města Olomouce neakceptovatelný objekt Šantovka Tower by měl negativní dopad na utváření kompozice města a ochranu panoramatu, historických dominant a urbanistické struktury historického jádra města   Výškové stavby nelze umisťovat na území města ad hoc bez jednoznačně stanovené koncepce. Území města Olomouce je z důvodu plochého reliéfu v tomto ohledu nadmíru citlivé. Každá stavba výrazněji převyšující své okolí je viditelná z mnoha stran a může se lehce stát jednou z dominant v celkovém obrazu města. Olomouc je krásné město s rozvinutou a výraznou siluetou. Historické jádro je díky své poloze na mírné vyvýšenině dominantou celého města a okolní krajiny. Tato dominance je však jemná a může být lehce poškozena příliš vysokými a/nebo objemnými stavbami umístěnými na nevhodných místech.   Objekt Moravské vysoké školy Olomouc je bezprostředně za hranicí ochranného pásma MPR na druhém břehu Moravy. Jeho objem, výška i vzdálenost od dominant jádra města (850 m od věže dómu sv. Václava) jsou zcela srovnatelné se Šantovka Tower. Přitom je evidentní, že budova MVŠO tvoří subtilním věžím jádra města konkurenci, došlo zde k výše popisovanému negativně nesourodému vztahu – je zkrátka příliš mohutná a vysoká a příliš blízko.   reflexní skleněná výšková budova MVŠO /BEA C entrum/, dokončená 2013, v nepříjemné konfrontaci s historickými dominantami – dómem sv. Václava, radnicí a kostelem sv. Michala ... více
Městská památková rezervace - nejstarší částí městského organismu Olomouce, byla až do poslední dekády 19. století uzavřena hradbami a přístupná jen městskými branami. Její urbanistické uspořádání a architektura odráží historický význam Olomouce, která byla až do  třicetileté války královským, sídelním městem a hlavní, největší metropolí na území Moravy. Monumentální architektura kostelů, chrámů, církevních i světských rezidenčních paláců, starých univerzitních budov a radnice spolu s okázalou architekturou měšťanských domů na hlavních náměstích a ulicích dodává historickému jádru Olomouce charakter velkého a významného metropolitního centra. K osobité podobě městské památkové rezervace přispívá také její historická vojensko-strategická funkce a okolnost, že byla v polovině 18. století přebudována na pevnost a že byla až do nedávné doby sídlem velkých vojenských posádek. V závislosti na pevnostní strategii obtékaly v minulosti území městské památkové rezervace ze všech stran přírodní i uměle vytvořené vodní toky. Po zrušení pevnosti v osmdesátých letech 19. století byly prostory kolem hradeb přeměněny v městské parky a tento přírodní prstenec dnes tvoří přirozenou hranici a přechodový článek mezi historickým jádrem a novými částmi města. Olomouc je druhou největší a nejvýznamnější památkovou rezervací v České republice s téměř 250 stavebními kulturními památkami a 25 národními národními kulturními památkami z těch nejznámějších - soubor šesti barokních kašen, Mariánský sloup, olomoucký hrad s katedrálou svatého Václava a Zdíkovým /Přemyslovským/ palácem, kostel svatého Mořice, kostel svaté Kateřiny, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Ditrichštejnský a Edelmannův palác nejvýznamnější olomoucká památka – unikátní sloup Nejsvětější Trojice - je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO městská památková rezervace byla vyhlášena již v 50. letech 20. století, v roce 1971 byla zaregistrována v zákoně a znovu potvrzena  výnosem ministerstva kultury v prosinci 1987 předmětem ochrany v MPR je nejen historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová struktura, ale i hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech ochranné pásmo městské památkové rezervace bylo vymezeno v červenci 1987 pro zvýšenou ochranu širšího okolí MPR zvláště před nevhodnou stavebně technickou činnosti, která by mohla nepříznivě ovlivnit celkový výraz a charakter MPR foto ©karel krečman ... více