zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

BŘEZEN 2018 - NOVÁ HROZBA - ŠTW2

1/ Nad původním projektem ŠTW1 situovaném na konci dnešní Šantovy ulice se, doufejme, pomalu zavírá voda. Hlavním důvodem pro stavební úřad nakonec jsou nedostatečné odstupy od bytových domů v Šantově ulici a od plánované nové rezidenční čtvrti v bývalých Sochorových kasárnách.

2/ Na scénu ale, bohužel, vstupuje nová hrozba - ŠTW2. Podle toho, co zatím víme, je svou výškou /77,5m vč. prvků fasády/, půdorysem i hmotově hodně podobná ŠTW1, jen je posunuta do nové polohy při Wittgensteinově ulici. Byla by tedy stále v ochranném pásmu městské památkové rezervace a její vliv na historické panorama Olomouce by byl stejně devastující jako v případě ŠTW1. Můžete posoudit sami na zákresech níže.


3/ Klíčové je nyní bezodkladné přijetí Změny č. II Územního plánu Olomouc, která má obnovit soudně zrušenou výškovou regulaci na dotčeném území bývalého Mila, a tak zamezit výstavbě ŠTW nejen v původní, ale i nové poloze. Změna je po téměř třech letech příprav konečně projednána a dle našich informací již nic nebránilo tomu, aby byla předložena ke schválení na březnovém zastupitelstvu. Nestalo se tak. Další zastupitelstvo je až za tři měsíce a ŠTW2 tak může mezitím získat územní rozhodnutí. Pak by už ji nic nemohlo zastavit. 

4/ V této kritické situaci vyzýváme zastupitele města Olomouce a zejména Radu města Olomouce - jednejte ve veřejném zájmu, který je přesně definován ve zmiňované změně č. II územního plánu pořizované odborem koncepce a rozvoje magistrátu – cituji: "Na základě vyhodnocení jednotlivých vlivů záměru výškového objektu Šantovka Towerjej považujeme za neakceptovatelný. Vliv záměru výškového objektuŠantovka Tower bude mít negativní dopad na utváření kompozice města a ochranu hodnot - panorama města, historické dominanty a urbanistickou strukturu historického jádra města." Jednání ve veřejném zájmu tak znamená jediné - bezodkladné vyhlášení stavební uzávěry pro ochranu dotčeného území, než bude přijata připravená změna č. II územního plánu. Vydání dočasné stavební uzávěry doporučuje městu Olomouci ve svém rozsudku, kterým zrušil výškovou regulaci, také Krajský soud v Ostravě. Situace je tedy jasná, odborné názory jednoznačné. 
Tomuto prohlášení vyjádřili svou podporu pan prof. Pavel Zatloukal /bývalý ředitel Muzea umění/ a pan prof. Jiří Lach /prorektor Univerzity Palackého/.
-předneseno na Zastupitelstvu města Olomouce 12.března 2018Památková rada po rozpravě konstatuje (ve shodě se svým předchozím stanoviskem ze dne 3. července 2013), že z důvodu ochrany historických dominant města (panorama) je výstavba další výškové budovy v blízkosti MPR Olomouc naprosto neslučitelná s jejím památkovým statusem a vysokou kulturní hodnotou.Památková rada vyzývá Statutární město Olomouc k urychlenému přijetí příslušné změny územního plánu města Olomouce s přiměřenou výškovou regulací a také orgány památkové péče k naplňování svých pravomocí k ochraně hodnot MPR Olomouc. Členové rady konstatují, že realizace Šantovka Tower spojená se závažným poškozením siluety druhé nejcennější památkové rezervace v České republice se může stát mezinárodní ostudou české památkové péče i města Olomouce. Znamenala by také prolomení určité zdůvodněné bariéry a stala se precedentem pro „manhatanizaci“ města, které je při své terénní konfiguraci mimořádně citlivé na výšku staveb.Památková rada plně podporuje Národní památkový ústav v postoji, který dlouhodobě a aktivně zaujímá k záměru výstavby Šantovka Tower.     ... více
Naši petici právě podpořil čerstvě zvolený olomoucký senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph. D., primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. O hlubokém vztahu k Olomouci a jejímu panoramatu a poznatcích ze svých zahraničních cest vypráví zde. ... více
  Mrakáče se blíží a Šantovka Tower, ta už je moc blízko. Za dnešního fungování památkové péče si v Olomouci každý postaví mrakodrap, kde se mu zlíbí. Připojte se také a obohaťte městskou památkovou rezervaci svým mrakáčem, klidně přímo na Horním náměstí!Přijďte podpořit Iniciativu proti Šantovka Tower a petici za záchranu panoramatu Olomouce.> Sobota 12. 11. 2016> 10:00-13:00 hodin Horní náměstí před orlojem u modelu města ... více
aktuálně k štw - kauza běží po čtyřech liniích:° stavební uzávěra: rada města čeká na metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, termín nelze určit° změna územního plánu: Ministerstvo kultury dodalo dostatečně zdůvodněné stanovisko, v listopadu proběhne veřejné projednání a začátkem příštího roku by mělo rozhodnout zastupitelstvo° souhlasné stanovisko magistrátních památkářů: krajský úřad po pokynu Ministerstva kultury zahájil přezkum, zdali bylo vydáno v souladu se zákonem, termín do měsíce° odstupové vzdáleností: krajský úřad vyhověl odvolání investora proti zamítnutí výjimky a vrátil věc zpět olomouckému stavebnímu úřadu ... více
přátelé, děkujeme za vaši přízeň°petice se rozjela velice slušně°za necelý týden už máme 1200 podpisů připojuji praktické info:°pokud máte problém s elektronickým podepsáním petice, můžete si vytisknout podpisový arch /odkaz je na stránce petice v poli se jmény-viz obrázek níže/ + podepsat + naskenovat + mailovat na krasnaolomouc@gmail.com /popř. poslat poštou na David Helcel Dolní náměstí 30 Olomouc 77900/ °petiční archy pro osobní podpisy najdete na vrátnici v budově Univerzity Palackého na Univerzitní 3 v Olomouci /konvikt/   ... více
- Rada města Olomouce v čele s primátorem Antonínem Staňkem /ČSSD/ neustále oddaluje vydání dočasné stavební uzávěry v lokalitě Šantovka – důvodem mají být trvající obavy z vymáhání zmařené investice investorem - Nejvyšší správní soud však toto očekávání investora jednoznačně odmítl ... více