zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

ARGUMENTY PROTI ŠANTOVKA TOWER

1. V OCHRANNÉM PÁSMU MPR

Šantovka Tower se na rozdíl od dvou předchozích výškových staveb (RCO a BEA Centrum) nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Lokalita zvolená pro plánovanou novostavbu tak požívá zvýšené ochrany podle zákona o památkové péči.

x

2. MOC VELKÁ

Budova ŠTW by byla svou výškou 78 m druhou nejvyšší stavbou po hlavní věži dómského chrámu, vyšší než radniční věž.

x

x

3. MOC BLÍZKO

Výškový dům je navržen tak blízko olomouckého centra, že by byl vnímán jako přímá konkurence historických dominant.

x

 

4. NOVÁ DOMINANTA

Šantovka Tower by se stala novou hlavní dominantou olomouckého centra. Dominantní vizuální roli v panoramatu města posiluje její silně kontrastní tvar, který by přitahoval nezaslouženou pozornost.

x

5. ZNIČENÝ OBRAZ

Šantovka Tower by necitlivě poškodila dosud nenarušený charakter historického prostředí památkové rezervace. Byla by dokonce viditelná i z Dolního náměstí.

x

Výšková budova by dominovala městským třídám, které vedou kolem historického jádra, nebo k němu smeřují.

x

6. POŠKOZENÁ SILUETA

x

Šantovka Tower by poškodila dálkové pohledy na historické panorama Olomouce, především z tzv. jižního klínu.

7. VYLÁMANÉ ZUBY

Liniová výstavba výškových dominant s velkými rozestupy /Šantovka Tower, BEA Centrum, RCO/ se v prostorovém vnímání města jeví chaoticky a nekoncepčně.

x

8. KARIKATURA ROZVOJE

Šantovka Tower Olomouci prosperitu nezajistí. Naopak výjimečně zachovalé kulturně-historické dědictví a turistický ruchu jsou silným zdrojem budoucího rozvoje.

 

9. PRIVATIZACE PANORAMATU

Soukromý bytový dům by byl veřejnosti nepřístupný, je navržen pro 91 bytů se třemi stovkami obyvatel. Investor bude prodávat i exkluzivní výhled na olomoucké panorama a přitom ostatním hodlá tento prožitek pokazit.

x

 

Špatně fungující magistrátní a krajská státní správa, především památková péče v čele s odborem památkové péče magistrátu, který opakovaně nerespektuje odborný názor Národního památkového ústavu a zároveň sám návrh výškové budovy řádně a objektivně neposoudí,

°

dlouhodobá neochota politického vedení města ochránit svěřené nenahraditelné kulturně historické hodnoty Olomouce,

°

vědomí naší ohromné odpovědnosti

°

vedly ke zformování široké iniciativy ZACHRAŇTE HISTORICKÉ PANORAMA OLOMOUCE!

 

 

 

SROVNÁVACÍ POHLEDY

  • současný stav
  • zákres Šantovka Tower a budoucí zástavby dle územního plánu

 

pohled z věže kostela sv. Mořice - Šantovka Tower by se dostala do nežádoucí pohledové konfrontace s kostelem sv. Michala a věží radnice

x

x

 

pohled přes Dolní náměstí - zřetelně viditelná Šantovka Tower by ovlivnila silně negativně historický genius loci Horního a Dolního náměstí

x

x

 

pohled od Moravy z jihu - svou pozicí mezi kostelem sv. Michala a dómem sv. Václava by Šantovka Tower znehodnotila jeden z nejcennějších pohledů na historické jádro Olomouce

x

x

 

pohled z věže Kláštera Hradisko - Šantovka Tower by se dostala do bezprostředního pohledového kontaktu s hlavní věží dómu sv. Václava a významným způsobem by znejasnila jeho charakteristickou konturu - tento vliv by byl natolik negativní, že jej lze považovat za zcela nepřípustný

x

x

HODNOCENÍ ZÁMĚRU ŠANTOVKA TOWER A OBJEKTU MVŠO /tzv. BEA Centrum, dokončeno 2013/ v návrhu změny územního plánu pořizované olomouckým magistrátem pro obnovení výškové regulace v lokalitě Šantovka /autoři – ing. arch. David Mareš + ing. Eduard Žaluda, srpen 2015/ - návrh momentálně čeká na dotčené orgány, především Ministerstvo kultury, poté bude následovat veřejné projednání

 

  • objekt Šantovka Tower by byl natolik objemný (mohutný) a současně by stál v takové vzdálenosti od historických výškových dominant, že by s nimi byl ve zcela nesourodém, protikladném nebo dokonce konkurenčním vztahu
  • záměr výškového objektu Šantovka Tower je z hlediska jeho jednoznačně negativního vlivu na urbanistickou kompozici, poškození panoramatu a charakteristického obrazu města Olomouce neakceptovatelný
  • objekt Šantovka Tower by měl negativní dopad na utváření kompozice města a ochranu panoramatu, historických dominant a urbanistické struktury historického jádra města

 

Výškové stavby nelze umisťovat na území města ad hoc bez jednoznačně stanovené koncepce. Území města Olomouce je z důvodu plochého reliéfu v tomto ohledu nadmíru citlivé. Každá stavba výrazněji převyšující své okolí je viditelná z mnoha stran a může se lehce stát jednou z dominant v celkovém obrazu města. Olomouc je krásné město s rozvinutou a výraznou siluetou. Historické jádro je díky své poloze na mírné vyvýšenině dominantou celého města a okolní krajiny. Tato dominance je však jemná a může být lehce poškozena příliš vysokými a/nebo objemnými stavbami umístěnými na nevhodných místech.

 

Objekt Moravské vysoké školy Olomouc je bezprostředně za hranicí ochranného pásma MPR na druhém břehu Moravy. Jeho objem, výška i vzdálenost od dominant jádra města (850 m od věže dómu sv. Václava) jsou zcela srovnatelné se Šantovka Tower. Přitom je evidentní, že budova MVŠO tvoří subtilním věžím jádra města konkurenci, došlo zde k výše popisovanému negativně nesourodému vztahu – je zkrátka příliš mohutná a vysoká a příliš blízko.

 

reflexní skleněná výšková budova MVŠO /BEA C entrum/, dokončená 2013, v nepříjemné konfrontaci s historickými dominantami – dómem sv. Václava, radnicí a kostelem sv. Michala

x

x