zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

Záměr Šantovka Tower

 • 23 nadzemních a 1 podzemní podlaží – 91 bytů + 127 míst v parkingu – max. 300 obyvatel
 • půdorysné rozměry: podnož 55 x 29 m + věž 30 x 18 m
 • celková výška 75 m + 3 m architektonické prvky fasády
 • monolitická železobetonová konstrukce s hliníkovou prosklenou fasádou

 

situace situace © ing. pavel brtník

 

x

vztah Šantovka Tower ke stávajícím domům v Šantově ulici © ing. pavel brtník

 •  z vizualizací zveřejněných investorem není vůbec patrný dopad věžáku na panorama a historické jádro Olomouce zdroj vizualizace: olomoucký deník

http://olomoucky.denik.cz/galerie/santovka-tower-a-panorama-olomouce.html?mm=4466344&photo=18

http://olomoucky.denik.cz/galerie/santovka-tower-a-panorama-olomouce.html?mm=4466345&photo=19

http://olomoucky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=santovka-vez-tower-11121

 

ŠANTOVKA TOWER CHRONOLOGICKY

 • srpen 2008 – Rada města Olomouce vyjadřuje podporu záměr investora, Office Park Šantovka, s.r.o. Praha, na revitalizaci areálu bývalých závodů Milo s 18 podlažním výškovým bytovým domem - podmínkou je řešení na nejvyšší úrovni soudobé architektury v evropském i světovém měřítku
 • 2010 – 2012 – zpracovatel nového územního plánu Olomouce se pokouší prosadit nový věžák do návrhu – po rozhodnutí Ministerstva kultury však od toho musí město ustoupit
 • květen 2012 – spolek Za krásnou Olomouc předává primátorovi Olomouce Martinu Novotnému /ODS/ petici Proti výškovým stavbám v Olomouci s více než 900 podpisy – primátor v reakci přislíbil zajištění souladu budoucích správních řízení s legislativou

x

 • prosinec 2012 – investor poprvé veřejně představuje projekt Šantovka Tower londýnského architektonického ateliéru Benoy v současné podobě - 23 nadzemních podlaží s 91 byty, výška 78 metrů, kontrastní tvar a prosklená fasáda
 • únor 2013 - odmítavý otevřený dopis skupiny olomouckých architektů /Klub architektů Olomoucka/ primátorovi – ten reaguje m.j. prohlášením  " . . . pokud by se mělo ukázat, že by budova Šantovka Tower měla být vidět zevnitř městské památkové rezervace, například z náměstí, bylo by to naprosto nepřijatelné" – viditelnost  z náměstí dokládají obrázky níže a video

x

Dolní náměsti dnes . . . a se zákresem Šantovka Tower

 

x
 

 • únor 2013 - žádost téměř 700 občanů Olomouce o projednání Šantovka Tower zastupitelstvem je primátorem odmítnuta s tím, že město Olomouc zaujme stanovisko na prvořadou ochranu  veřejných, zákonem chráněných hodnot až po zahájení územního řízení
 •  březen 2013 – na oddělení památkové péče stavebního odboru olomouckého magistrátu je podána společná žádost investora, Office Park Šantovka, s.r.o. Praha a statutárního města Olomouce o  stanovisko pro novostavbu Šantovka Tower –  samospráva města je při řízení pasívní, nehájí jeho objektivní průběh, umožňuje investorovi zpochybnit materiály vlastního odboru koncepce a rozvoje, nerozporuje zjevná procesní pochybení
 •  říjen 2013 - oddělení památkové péče stavebního odboru olomouckého magistrátu vydává i přes zásadní nesouhlas Národního památkového ústavu jako odborného orgánu památkové péče první kladné stanovisko k záměru výstavby Šantovka Tower
 •  říjen 2013 - vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu odmítá projekt Šantovka Tower
 •  říjen 2013 – demonstrace spolku Za krásnou Olomouc, Klubu architektů Olomoucka a nově založené iniciativy Občané proti Šantovka Tower pod heslem "siluetě zdar - mrakodrapu zmar" se v Olomouci před katedrálou sv. Václava a na Horním náměstí u radnice účastní několik set občanů Olomouce

 

y

 • říjen 2013 – Olomoucká výzva iniciativy Občané proti Šantovka Tower odmítající stavbu mrakodrapu získává více než 2300 podpisů – je adresována investorovi a olomouckému zastupitelstvu – primátor upozorňuje na možný problém ušlého zisku investora a chce s ním navázat osobní jednání – o těchto jednáních jsme se dodnes nic bližšího nedozvěděli
 • leden 2014 – odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje na podnět Národního památkového ústavu ruší první kladné stanovisko magistrátní památkové péče k Šantovka Tower a označuje je za nezákonné
 • květen 2014 - investor opět spolu se statutárním městem Olomouc podává druhou žádost o stanovisko na oddělení památkové péče olomouckého magistrátu – situace se opakuje přesně jako u první žádosti
 • květen 2014 – investor podává na stavební odbor olomouckého magistrátu žádost o vydání územního rozhodnutí – úřad pro neúplnost podkladů zahájené územní řízení vzápětí přerušuje
 • září 2014 – oddělení památkové péče stavebního odboru olomouckého magistrátu vydává i přes opětovný zásadní nesouhlas Národního památkového ústavu druhé kladné stanovisko k záměru výstavby Šantovka Tower
 • září 2014 - Zastupitelstvo města Olomouce schvaluje nový územní plán, který na podnět Ministerstva kultury zakazuje jakékoli výškové dominanty na celém území  města - historie Šantovka Tower však bohužel pokračuje dále soudní cestou

http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan

 • únor 2015 - odbor kultury a památkové péče krajského úřadu ruší druhé kladné stanovisko magistrátní památkové péče k Šantovka Tower a opět je označuje za nezákonné
 • únor 2015 - Krajský soud v Ostravě na žádost investora ruší k 1.1. 2016 část olomouckého územního plánu omezující výškovou hladinu nové zástavby na stavebním pozemku Šantovka Tower - regulace v územním plánu není podle výroku soudu dostatečně a správně odůvodněna
 • březen 2015 - Magistrát města Olomouce zahajuje pořízení změny územního plánu Olomouce s cílem znovu nastavit výškové limity v lokalitě Šantovka – návrh počítá jen s  lokální dominantou maximální výšky 40 metrů a navíc odborně dokládá, že ŠTW by měla negativní vliv na historicko-umělecké hodnoty Olomouce, zvláště na urbanistickou kompozici, panorama a charakteristický obraz města

http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/zmena-2-up

 • září 2015 – statutární město Olomouc podává kasační stížnost, ve které požaduje posunutí termínu na opravu územního plánu - Nejvyšší správní soud žádost zamítá s tím, že město může řešit situaci dočasnou stavební uzávěrou a dále uvádí, že ". . . nelze hovořit o tom, že by mohlo investorovi vzniknout legitimní očekávání stran bezproblémové budoucí realizace jeho záměru", což je zásadní pro případné soudní řízení o zmařené investici ŠTW
 • listopad 2015 - Rada města Olomouce zahajuje práce na vydání stavební uzávěry
 • prosinec 2015 - Mgr. Vlasta Kauerová, která vydala pro Šantovka Tower opakovaně nezákonná kladná stanoviska, je potvrzena výběrovou komisí s převahou náměstků primátora bez jediného odborníka na památkovou péči ve funkci vedoucí magistrátních památkářů
 • duben 2016 - stavební odbor olomouckého magistrátu zamítá žádost investora o výjimku z odstupových vzdáleností od sousedních staveb a trvá na odstupu rovném výšce stavby Šantovka Tower – investor se odvolává ke krajskému úřadu
 • duben 2016 - reorganizace na krajském úřadě likviduje odbor kultury, který dvakrát zrušil nezákonné stanovisko magistrátních památkářů - kompetence odvolacího orgánu památkové péče se přesouvají na odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu a památkové péče
 • červen 2016  - odbor památkové péče olomouckého magistrátu vydává potřetí a tentokrát navíc bez nového vyjádření Národního památkového ústavu kladné stanovisko k záměru výstavby Šantovka Tower - Národní památkový ústav opět  podává podnět k přezkumu na krajský úřad
 • srpen 2016 - spolky Za krásnou Olomouc a Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR podávají podnět Památkové inspekci Ministerstva kultury ke kontrole dodržování památkového zákona na Krajském úřadě Olomouckého kraje a Magistrátu statutárního města Olomouce při posuzování záměru stavby Šantovka Tower
 • srpen / září 2016 – současná situace
  - Rada města Olomouce v čele s  primátorem Antonínem Staňkem /ČSSD/ neustále oddaluje vydání dočasné stavební uzávěry v lokalitě Šantovka – důvodem mají být trvající obavy z vymáhání zmařené investice investorem - Nejvyšší správní soud však toto očekávání investora jednoznačně odmítl
  - reorganizovaný krajský úřad prozatím odkládá zahájení přezkumu třetího kladného stanoviska magistrátní památkové péče – jako důvod uvádí zpochybnění existence ochranného pásma městské památkové rezervace investorem
  - návrh změny územního plánu pro obnovení výškové regulace v lokalitě Šantovka momentálně čeká na dotčené orgány, především Ministerstvo kultury – po vypořádání jejich připomínek bude následovat náročné veřejné projednání
  – odbor strategického rozvoje krajského úřadu vyhovuje odvolání investora proti       zamítnutí výjimky z odstupových vzdáleností od sousedních staveb a vrací věc stavebnímu odboru magistrátu k novému projednání
 •  všechny uvedené skutečnosti nahrávají investorovi, který má v ruce již téměř všechny souhlasy k obnovení přerušeného územního řízení – přesto ještě není pozdě!